Dne 11.1.2024 se zástupci všech týmů SPGP dohodli nejen na termínech pro ročník 2024, ale také na úpravě pravidel či drobných změnách a vylepšeních, z nichž některá budou zanesena do Pravidel Slováckého Poháru

A to konkrétně:

1) Startovné pro ročník 2024 zůstává stejné jako v minulém roce a činí 1000,- kč/závod, dětské kategorie 50/65/85ccm 500,- kč/závod. Dětské kategorie budou vyhlašovány pouze do 5tého místa, pokud si lokální pořadatel závodu neurčí jinak.

Důvodem pro nezvyšování ceny startovného je souhlas všech zástupců týmů SPGP s udržením dostupnosti motokrosového sportu pro co nejširší okruh lidí a podporovat tak zejména začínající jezdce.

2) Na každém závodě budou z řad pořadatelů barevně (vestou/tričkem s nápisem Vedení závodu) odlišeni ti členové vedení závodu, kteří budou jezdcům k dispozici pro podávání informací k organizaci a průběhu závodu či pro řešení vzniklých situací (kolize, reklamace, atd. ). Barevné odlišení (vesta, tričko) bude v jiné barvě než budou mít ostatní traťoví komisaři.

Důvodem pro zavedení toho pravidla je, že jezdci často chodili řešit své připomínky do prostoru časomíry nebo za traťáky, a tito lidé jsou pak rušeni od své práce a ve většině případů ani nejsou schopni předat relevantní a aktuální informace a učinit příslušná rozhodnutí.

3) Jezdcům je zakázáno v průběhu ročníku SPGP měnit startovní čísla. Po registraci do prvního závodu v ročníku už musí být startovní číslo dodrženo i pro další závody SPGP.

Důvodem pro zavedení tohoto pravidla jsou opakující se problémy s identifikací jezdců a tím vzniklé komplikace při sestavování výsledkových listin, kdy dochází k nespárování potřebných dat (Jméno jezdce – Čip – Startovní číslo).

4) Jezdci musí přizpůsobit svůj příjezd na závody tak, aby stihli svoji registraci do závodu ve stanoveném termínu. V opačném případě nebudou do závodu registrováni.

Důvodem pro zavedení tohoto pravidla je, že po ukončení registrace se obsluha časomíry přesouvá do prostoru startu a cíle a řeší průběh tréninků a závodu a nemá již prostor věnovat se doregistrovávání opozdilých jezdců.

5) Při registraci do závodu jezdci obrží také barevnou samolepku odpovídající třídě, do které byl jezdec registrován. Je povinností jezdce tuto samolepku vylepit na viditelnou část přední číselné tabulky motocyklu a udržovat ji viditelnou před každou tréninkovou jízdou v rámci SPGP.

Důvodem pro zavedení tohoto pravidla je snažší identifikace jezdců do tréninkových jízd. Pozor! S ohledem na následující bod 6) nebude jezdcům umožněno trénovat s jinými třídami než dle registrace a rozpisu tréninkových jízd. Nebude brán zřetel na argumenty typu „Pozdní příjezd“, „Porucha motocyklu“, „Zkouška nastavení“, atd. Jezdci mohou absolovavat své tréninkové jízdy pouze v rámci své registrované třídy a v souladu s rozpisem tréninkových jízd. Dojde-li k úmyslnému porušení tohoto pravidla, bude takový jezdec pořadatelem vyloučen ze závodu.

6) Novinkou je zavedení měřeného tréninku, kdy druhé tréninkové jízdy budou měřeny časomírou. Nejrychlejší kolo každého jezdce z druhé tréninkové jízdy bude použito jako kritérium pro řazení na startovní rošt do závodu (v minulosti se řadilo na start dle průběžných výsledků SPGP).

Důvodem pro zavedení tohoto pravidla je zatraktivnění závodu zvýhodněním rychlejších jezdců za využití dostupných dat z časomíry a také zvýšení motivace jezdců účastnit se tréninkových jízd.

7) Pro ročník 2024 pořadatel (na základě výkonnosti v roce 2023, tzn. nejen na základě celkového pořadí, ale také dle dosažených časů) přesune 5 jezdců z kategorie HOBBY MX1 a 5 jezdců z kategorie HOBBY MX2 do kategorie OPEN. Dále pak pořadatel stejným způsobem přesune 10 nejvýkonnějších jezdců z ročníku 2023 z kategorie AMATÉR do kategorií HOBBY MX1 a HOBBY MX2.

Důvodem pro zavedení tohoto opatření je doplnit kategorii OPEN a naopak umožnit začínajícím jezdcům dostat se k závodění. Vedení SPGP se shodlo na zachování myšlenky zakládajících členů, že SPGP má (mimo jiné) za cíl motivovat a podporovat začínající amatérské jezdce.

8) Pořadatel si na základě dosažených/dosahovaných výsledků vyhrazuje právo přeřadit jezdce do jiné třídy. Současně si také pořadatel vyhrazuje možnost v rámci jednotlivých závodů sloučit vybrané kategorie dle organizačních potřeb závodu, vždy však s ohledem na bezpečnost jezdců.

Důvodem pro toto opatření je možnost pořadatele pružně reagovat na aktuální vývoj v rámci tréninkových jízd a závodu (extra rychlý/pomalý jezdec, změna počasí/nízká účast v rozjížďkách, atd.)

9) V průběhu ročníku 2024 pořadatel na jednom ze závodů pravděpodobně vyzkouší nový formát organizace v podobě rozdělení závodu na dvě části A/B. To znamená, že například všechny juniorské třídy+ženy by odjely a své tréninky i závod v dopoledních hodinách (závod A) a seniorské třídy by odjely své tréninky i závod v odpoledních hodinách (závod B).

Důvodem pro tento pokus je snaha pořadatele vyjít vstříc požadavkům jezdců, kteří by tak nemuseli „trávit celý den na závodech“ a těm, kdo mají děti v juniroských třídách a sami závodí. Tito sice stráví den na závodech tak jak tak, ale budou mít více času a klidu své děti do tréninku/závodu připravit a pak se soustředit na svůj výkon v seniorských kategoriích. Pro ostatní to může být benefit v podobě možnosti pozdějšího příjezdu při cestování z větší dálky a kratšího času stráveného na závodech. Úskalím může být počasí a stím spojená náročnost/sjízdnost trati, kdy není zcela vhodné a žádoucí, aby junioři jeli jako první v náročných podmínkách. Současně bude třeba změnit organizaci parkování jezdců v depu tak, aby byl zajištěn plynulý a bezpečný příjezd/odjezd vozidel a zorganizovat druhý termín pro registraci jezdců do seniorských tříd. Bližší info k této případné změně v organizaci závodu bude komunikováno s dostatečným předstihem.